วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัด ม.1

                                ตัวชี้วัดรายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1


ข้อที่
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1
นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของจำนวนนับและการนำไปใช้

2
2.1 ระบุหรือยกตัวอย่างและเปรียบเทียบ
      จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และ ศูนย์2.2 บวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม และ
      นำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ
      สมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่
      เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การ
      หาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวก
      กับการลบ การคูณกับการหารของ
      จำนวนเต็ม
2.3  นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็ม
      ไปใช้ในการแก้ปัญหา
- จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์  
  
-  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม เศษส่วนและ   ทศนิยม
-  การบวก  การลบ การคูณ และการหาร   จำนวนเต็ม
-  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม

-  การนำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้
3
3.1 อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกำลังของ
      จำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม
3.2 คูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกัน
      และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
3.1 เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
     เป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้
    อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

- การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐาน
   เดียวกัน และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
- การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
 ( A ´ 10 เมื่อ 1  A< 10  และ   n เป็นจำนวนเต็ม )
  4
4.1 สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐาน
      ทางเรขาคณิต
- การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต(ใช้วงเวียนและ
   สันตรง)
1) การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความ
    ยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
2) การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
3) การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่
     กำหนดให้
4) การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ข้อที่
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.2 สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การ
      สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และบอก
     ขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์
4.2 สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับ
      สมบัติทางเรขาคณิต
5) การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรง
    ที่กำหนดให้
6) การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่
    กำหนดให้
- การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐาน
   ทางเรขาคณิต (ใช้วงเวียนและสันตรง)

- สมบัติทางเรขาคณิตที่ต้องการการสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์ เช่นขนาดของมุมตรงข้ามที่เกิดจากส่วนของเส้นตรงสองเส้นตัดกัน และมุมที่เกิดจากการตัดกันของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม                                ตัวชี้วัดรายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2


ข้อที่
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1
1.1 ระบุหรือยกตัวอย่างและเปรียบเทียบ
       เศษส่วนและทศนิยม
1.2 บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม
       และนำไปใช้แก้ปัญหาตระหนักถึงความ
      สมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่
      เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การ
     หารและบอกความสัมพันธ์ของการบวก
     กับการลบ การคูณกับการหารของ
     เศษส่วนและทศนิยม
-การเปรียบเทียบ เศษส่วนและทศนิยม

- การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและ
  ทศนิยม
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม
2
ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆได้
 อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ในการพิจารณา
 ความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการ
 คำนวณ
- การประมาณค่าและการนำไปใช้
3
3.1 เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
      แสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด
      ที่กำหนดให้
3.2 อ่านและแปลความหมายของกราฟบน
      ระนาบในระบบพิกัดฉากที่กำหนดให้
- กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
4
4.1 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของ
       แบบรูปที่กำหนดให้
4.2 แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย
4.3 เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
      สถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่าย
4.4 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
      แปรเดียวอย่างง่าย พร้อมทั้งตระหนักถึง
      ความสมเหตุสมผลของคำตอบ
- ความสัมพันธ์ของแบบรูป

- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์
  หรือปัญหา
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ข้อที่
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
5
5.1 อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
      จากภาพที่กำหนดให้
5.2 ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้าน
      หน้า(front view )ด้านข้าง(side view )
      หรือด้านบน(top view ) ของรูปเรขา
      คณิตสามมิติที่กำหนดให้
5.3 วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
       ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกำหนด
       ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า
       ด้านข้างและด้านบนให้
-  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

- ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า(front view )
   ด้านข้าง(side view ) หรือด้านบน(top view )
   ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

- การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบ
  ขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการ
   มองด้านหน้า  ด้านข้างและด้านบนให้                                                                                หน่วยการเรียนรู้
                                         รหัสวิชา    ค 21101               รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
                                                                    ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
จำนวนคาบ
1
2
3
4
... และ ค...
ระบบจำนวนเต็ม
เลขยกกำลัง
พื้นฐานทางเรขาคณิต(รวมการสร้างพื้นฐาน)
7
25
14
15

                                    

                                                                                หน่วยการเรียนรู้
                                         รหัสวิชา   ค 21102                   รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
                                                                    ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
จำนวนคาบ
1
2
3
4
5
เศษส่วนและทศนิยม
การประมาณค่า
คู่อันดับและกราฟ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
20
7
8
15
10


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ค 21101 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน  3 ชั่วโมง/ สัปดาห์  จำนวน  1.5   หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้
                ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การหา ห.ร.ม.ของจำนวนนับ การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม.และ ค.ร.น.
                จำนวนเต็ม  จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้
                เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์การคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง  การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต
                โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
                การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ค 21102 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน  3 ชั่วโมง/ สัปดาห์  จำนวน  1.5   หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้
                เศษส่วนและทศนิยม  การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน
การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม  การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม  โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม 
                การประมาณค่า การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า
                คู่อันดับและกราฟ คู่อันดับ กราฟ การนำไปใช้
                สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ์ คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
                ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า(front view )ด้านข้าง(side view ) หรือด้านบน(top view ) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
                โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
                การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น